Inicio · Sol·licitud d’ingrés com a membre de l’Acadèmia

Sol·licitud d’ingrés com a membre de l’Acadèmia


1. Manera d'ingrés en l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya:

A) A proposta del Departament de Règim Intern.

B) A proposta de tres socis de l'Acadèmia mitjançant escrit dirigit al Secretari General i acompanyat del currículum professional del candidat.

C) A títol personal, presentant la següent sol·licitud d'ingrés acompanyada del currículum personal del candidat, per a la qual cosa haurà de comptar amb l'aval de tres membres de l'Acadèmia.

Descarrega aquí la SOLLICITUD D'INGRÉS

2. Enviar la sol·licitud emplenada i signada juntament amb el currículum vitae a: comunicacion@academiaae.es.

3. El Departament de Règim Intern analitzarà la sol·licitud i elevarà a la Junta Directiva el corresponent informe no vinculant favorable o desfavorable. La candidatura presentada haurà de ser aprovada per la Junta Directiva.

4. Una vegada decidida l'admissió se li comunicarà al sol·licitant i es procedirà a la tramitació definitiva de la sol·licitud i a la domiciliació de les quotes, que seran:

Quota única d'ingrés: 120 €

Quota trimestral: 30 €

Per a qualsevol consulta li atendrem en el correu electrònic comunicacion@academiaae.es