Inicio · Solicitud de Ingreso

Solicitude de ingreso como membro da Academia


1. Modo de ingreso na Academia das Artes Escénicas de España:

A) A proposta do Departamento de Réxime Interno.

B) A proposta de tres socios da Academia mediante escrito dirixido ao Secretario Xeral e acompañado do currículo profesional do candidato.

C) A proposta propia, presentando a seguinte solicitude de ingreso acompañada do currículo vitae do candidato, para o que deberá contar co aval de tres membros da Academia.

Descarga aquí a SOLICITUDE DE INGRESO

2. Enviar a solicitude cumprimentada e asinada xunto co currículo vitae a: comunicacion@academiaae.es.

3. O Departamento de Réxime Interno analizará a solicitude e elevará á Xunta Directiva o correspondente informe non vinculante, favorable ou desfavorable. A candidatura presentada haberá de ser aprobada pola Xunta Directiva.

4. Unha vez decidida a admisión, se lle comunicará ao solicitante e se procederá á tramitación definitiva da súa solicitude e á domiciliación das cotas, que serán:

Cota única de ingreso: 120 €

Cota trimestral: 30 €

Para calquera consulta, lle atenderemos no correo electrónico comunicacion@academiaae.es