Inicio · Academia

Informació de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya


“Entitat de caràcter artístic i cultural destinada a potenciar, defensar i dignificar les arts escèniques del nostre país, impulsar la seua promoció nacional i internacional, així com fomentar el seu progrés, desenvolupament i perfeccionament.”

Junta DirectivaEspecialitats


Revista ArtescénicasFines

L'Associació “Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya” gaudirà, com a corporació, de personalitat jurídica, mantindrà la independència respecte a qualsevol grup polític, econòmic o ideològic i tindrà les finalitats següents:

 • Reconèixer i donar a conèixer la professionalitat i excel·lència artística dels seus membres i a través d'ells estimular la comprensió en la societat del valor fonamental de les Arts Escèniques.

 • Fomentar el progrés de les arts i les tècniques relacionades directament o indirectament amb les Arts Escèniques.

 • Promoure l'assistència i l'intercanvi d'informació artística, científica i tècnica entre tots els seus membres.

 • Realitzar estudis i treballs científics, artístics i tècnics sobre qüestions relacionades amb les Arts Escèniques, editar-los i difondre'ls i promoure i recolzar la recerca sobre aquestes matèries, convocant i concedint les ajudes pertinents.

 • Facilitar a l'Administració Pública els informes sol·licitats sobre matèries relacionades amb les Arts Escèniques, així com proposar-li les iniciatives oportunes segons l'Associació “Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya”.

 • Establir intercanvis artístics i culturals amb entitats similars estrangeres.

 • Concedir premis anuals als millors treballs del sector de les Arts Escèniques.

 • Qualsevol altra activitat tendent a elevar el nivell artístic, tècnic o científic dels seus membres, de manera que les arts escèniques puguin assolir la rellevància social que els correspon, i qualsevol altra activitat propensa a fomentar la promoció i difusió de les obres dramàtiques, dramàtic-musicals i coreogràfiques.


Activitats

Per a la consecució d'aquestes finalitats, l'Associació “ Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya” realitzarà les següents activitats:

 1. La convocatòria i organització d'uns Premis anuals , destinats a reconèixer el treball dels creadors, autors, artistes i professionals més destacats en el desenvolupament de les diferents àrees que comprenen les Arts Escèniques.

 2. L'organització de conferències i seminaris de contingut sociocultural sobre les Arts Escèniques.

 3. Creació de serveis dedicats a l'estudi i investigació de la interacció entre les diferents Arts Escèniques i la tecnologia.

 4. Convocatòria de concursos i certàmens dirigits a afavorir la recerca, difusió i reconeixement del treball desenvolupat en les Arts Escèniques.