Inicio · Academia

Academia das Artes Escénicas de España


“Entidade de carácter artístico e cultural destinada a promover, defender e dignificar as artes escénicas do noso país, promover a súa promoción nacional e internacional, así como favorecer o seu progreso, desenvolvemento e mellora”

Xunta DirectivaEspecialidades


Revista ArtescénicasFins

A Asociación “Academia das Artes Escénicas de España” gozará, coma corporación, de personalidade xurídica; manterá a súa independencia respecto a calquera grupo político, económico ou ideolóxico e terá as fins seguintes:

 • Recoñecer e dar a coñecer a profesionalidade e excelencia artística dos seus membros e, a través deles, estimular a comprensión na sociedade do valor fundamental das Artes Escénicas.
 • Fomentar o progreso das artes e as técnicas relacionadas directa ou indirectamente coas Artes Escénicas.
 • Promover a asistencia e o intercambio de información artística, científica e técnica entre todos os seus membros.
 • Realizar estudos e traballos científicos, artísticos e técnicos sobre cuestións relacionadas coas Artes Escénicas, editalos e difundilos, promovendo e apoiando a investigación sobre as devanditas materias, así como convocando e concedendo as axudas que se consideren axeitadas.
 • Facilitar á Administración Pública os informes que sobre materias relacionadas coas Artes Escénicas lle sexan solicitados, así como propor á mesma as iniciativas que a Asociación “Academia das Artes Escénicas de España” estime oportunas.
 • Establecer intercambios artísticos e culturais con entidades análogas estranxeiras.
 • Conceder premios anuais aos mellores traballos do sector das Artes Escénicas.
 • Calquera outra actividade tendente a elevar o nivel artístico, técnico ou científico dos seus membros, de xeito que as Artes Escénicas alcancen a relevancia social que lles corresponde; e cantas outras actividades que teñan coma obxectivo fomentar a promoción e difusión das obras dramáticas, dramático-musicais e coreográficas .

Actividades

Para a consecución destes fins, a Asociación “ Academia das Artes Escénicas de España” realizará as seguintes actividades:

 1. A convocatoria e organización duns premios anuais, destinados a recoñecer o traballo dos creadores, autores, artistas e profesionais máis destacados no desenvolvemento das distintas áreas que comprenden as Artes Escénicas.
 2. A organización de conferencias e seminarios de contido socio-cultural sobre as Artes Escénicas.
 3. A creación de servizos dedicados ao estudo e investigación da interacción entre as distintas Artes Escénicas e a tecnoloxía.
 4. A convocatoria de concursos e certames dirixidos a favorecer a investigación, difusión e recoñecemento do traballo desenvolvido nas Artes Escénicas.